Documents
Document PH 71.5 KB

Dimarts, Juny 25, 2024
Administració
® 2024 www.humanistmovement.net

Última actualització: 10:30 - 04/04/2022

PARTIT
HUMANISTA
INTERNACIONAL

Antecedents

El Partit Humanista és un organisme que forma part del Moviment Humanista. Aquest va sorgir el 4 de maig de 1969 amb una exposició pública del seu fundador, Silo, coneguda com “L´Arenga de la Curació del Sofriment”; donada en un paratge de la Serralada dels Andes anomenat Punta de Vacas, a prop de la frontera entre L´Argentina i Xile.

El Moviment Humanista es basa en el corrent de pensament conegut com Nou Humanisme o Humanisme Universalista. Aquest es troba exposat en l´obra de Slo i en la dels diversos autors que en ella es van inspirar.

Aquest pensament, que implica també un sentiment i una forma de viure, es plasma en múltiples camps del quefer humà i dóna origen a diversos organismes i fronts d´acció. Tots ells s´apliquen en els seus camps específics d´activitat amb un objectiu comú: humanitzar la Terra i contribuir així a augmentar la llibertat i la felicitat dels éssers humans. Així mateix tenen en comú la metodologia de la No-violència Activa i la proposta del canvi personal en funció de la transformació social.

Altres organismes sorgits del Moviment Humanista són: La Comunitat per al Desenvolupament Humà, la Convergència de les Cultures, Món sense Guerres i sense Violència, i el Centre Mundial d´Estudis Humanistes.

El Partit Humanista va ser creat a mitjans de 1984 a partir de la Secretaria d´Afers Socials de La Comunitat (per al desenvolupament humà) i va realitzar el seu primer Congrés Internacional a Florència el 1989.

Idees bàsiques

Els plantejaments del Partit Humanista parteixen de la necessitat de llibertat que experimentem els éssers humans i les seves propostes apunten a la transformació i superació social de la violència que, en les seves diferents formes, genera sofriment i contradicció en individus i pobles.

L´ésser humà té la capacitat de transformar el món i a si mateix, gràcies a la intencionalitat de la seva consciència, avançant i acumulant els seus èxits històricament.

Naixem en un medi social i històric que imposa les condicions entre les quals es desenvolupa la nostra existència i davant les quals, necessàriament, hem d´escollir. Al seu torn, això genera noves condicions que s´experimenten amb coherència o contradicció.

La contradicció té el seu correlat personal en el registre de sofriment.

La contradicció social és producte de la violència. Aquesta violència es manifesta en l´acció de desposseir d´intenció (i, per cert, de llibertat) l´ésser humà o conjunts humans. L´apropiació del tot social per una part és violència.

El sofriment personal i social ha de ser superat modificant les situacions d´apropiació il·legítima i violenta que han produït contradicció al món.

En el procés d´humanització creixent, l´ésser humà enfronta la seva intencionalitat a allò natural i allò que és social per transformar les condicions que porten dolor i sofriment per a si i per a altres éssers humans, amb els quals pot identificar-se. Aquesta lluita dóna continuïtat al procés històric i sentit a l´ésser humà, ja que afirma la seva intencionalitat davant el sense-sentit i l´opressió.

Aquesta intenció que es rebel·la davant la malaltia, la desigualtat i la injustícia, té en compte la rebel·lió davant la mort com màxima desobediència davant l´aparent destí natural, dóna coherència a la vida humana i permet projectar la seva llibertat més enllà de tot límit.

Propostes d’acció política

El Partit Humanista propugna el sosteniment (o l´èxit, si és el cas) del règim democràtic com a forma de transició de la democràcia formal a la democràcia real, en què es garanteixi la real separació de poders, el respecte a les minories i la democràcia directa.

D´altra banda, rebutja la violació dels drets humans, l’ús de la violència com a mètode de solució de conflictes i la concentració del poder.

Respecte a la metodologia d´acció, l´Humanisme es regeix per l´acció no-violenta.
Al mateix temps denúncia qualsevol forma de violència física, econòmica, racial, religiosa, sexual, psicològica i moral.

Aspirem a una nació humana universal, en què convergirà creativament l´enorme diversitat humana d´ètnies, llengües i costums, de localitats, regions i autonomies, d´idees i aspiracions, de creences, ateisme i religiositat.

Coherentment amb aquesta aspiració, el Partit es dota d´una organització federativa mundial, que li permet articular posicionaments i campanyes d´amplitud internacional, mantenint l´autonomia i creativitat en els diferents nivells d´acció fins a arribar a la base social, on arrela.

Dins de les nostres propostes d´àmbit mundial ressaltem per la seva urgència la tasca d´alertar, generar consciència en tota la humanitat i reclamar el Desarmament nuclear total, el retir immediat de les tropes invasores dels territoris ocupats, la reducció progressiva i proporcional de l´armament convencional, la signatura de tractats de no agressió entre països i la renúncia dels governs a utilitzar les guerres com a mitjà per resoldre conflictes.

El Partit Humanista denuncia la catàstrofe ecològica i als seus promotors, és a dir: el gran capital i la cadena d´indústries i empreses destructives, parentes propers del complex militar-industrial.

Assenyalem la violència econòmica, especialment la deguda a la concentració del capital financer especulador, com a causa del sofriment dels pobles. En aquest sentit propiciem reformes impositives que incentivin la distribució progressiva de la riquesa i nous models cooperatius d´autogestió i cogestió que donin coherència a la relació capital – treball, augmentant la productivitat i evitant la deriva de recursos al circuit especulatiu. D’altra banda, la posada en marxa d´una banca pública exempta d´interès, ajudarà a la consecució d´aquests objectius i evitarà la il·legítima concentració de recursos i poder a les mans de la banca actual.

Diferents formes de discriminació s´imbriquen amb l´explotació econòmica i adquireixen caràcter de violència. El Partit destaca la violència que s´exerceix puntualment contra les dones i els joves, històricament discriminats, al costat de la que s´exerceix sobre altres grups humans exclosos per raons econòmiques, racials, culturals o religioses.

Propugnem la descentralització del poder polític fins a la base social, extremant garanties de respecte a les minories i efectivitzant el principi d´igualtat de drets i oportunitats per a tots.
L´accés universal a l´Educació a tots els nivells i a la Salut, gratuïtes i de qualitat, són prioritats del Partit.

El Partit sosté el principi d´opció com expressió política concreta de la llibertat i, per tant, lluita contra qualsevol forma d´autoritarisme i monopoli econòmic, organitzatiu i ideològic.
Considerem que qualsevol política coherent ha d´assumir dues condicions bàsiques:
1. Renovació permanent de les institucions jurídiques i polítiques, basada en la idea de superació del que és vell pel que és nou, i

2. Transparència dels procediments polítics usats.

Materials de referència

Materials oficials

 1. Declaració de Principis, aprovada pel Primer Congrés de la Internacional Humanista (IH) (Florència, 1989).

 2. Tesis (ampliació dels Principis), aprovades pel Primer Congrés de la IH (Florencia, 1989).

 3. Bases d’acció política, aprovades pel Primer Congrés de la IH i actualitzades amb les propostes d’acció política d’aquest document.

 4. Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada el 1948 per les Nacions Unides, adoptada pel Partit Humanista en el Primer Congrés de la IH (Florencia, 1989).

 5. Document Humanista, adoptat pel Partit Humanista en el Segundo Congrés de la IH (Moscou, 1993)

 6. Recomanacions de la mesa coordinadora al Primer Congrés de la IH (Florència, 1989)

 7. Manual de formació personal per a membres del Moviment Humanista (Centre d´Estudis Parc Punta de Vacas, 2009). Disponible a www.silo.net

Materials recomanats:

 1. Llibre del Partit Humanista (Recopilació de documents, 2000).

 2. Cartes als meus amics, Silo. Obres Completes, Vol. I, Plaza y Valdés, 2002.

 3. Llibres Taronja (anàlisis i propostes d’acció dels partits nacionals).

 4. "Més enllà del Capitalisme, Economia Mixta", Guillermo Sullings, Editorial Magenta, 2000.

 5. La fi de la prehistòria, Tomas Hirsch, Tabla Rasa ediciones, 2007.

Directrius organitzatives

1. Idees generals

El nostre partit es defineix com Partit Humanista Internacional, perquè el procés va fonamentalment cap a la mundialització, més enllà de l´etapa intermèdia de regionalització. Aquest partit internacional ha de tenir una estratègia mundial, plasmada en objectius, planificacions, campanyes i posicionaments, a escala internacional. En aquest sentit els partits nacionals, dins del seu ampli grau d´autonomia per desenvolupar-se a cada país, seran part d´una Federació Internacional de Partits Humanistes i participaran en les planificacions i accions conjuntes.

S´assegurarà la participació de tots els membres del partit en la presa de decisions, mitjançant la pràctica de la democràcia directa en tots els nivells.

Els fronts d´acció orientats cap a conflictes socials, que treballin insertats en l´orgànica del partit, contribuiran al seu creixement. En aquest sentit, serà fonamental comptar amb una organització dinàmica, oberta, participativa i motivadora, que faciliti la inclusió de molta gent, sobretot dels joves, les dones, els quadres tècnics i els líders socials, en el marc d´un projecte polític d´alt nivell.

El sosteniment econòmic de les activitats conjuntes ha de sorgir de l´aportació dels seus membres.

El nucli organitzatiu bàsic de l´organisme seran els Equips de Base que operin en un determinat barri, municipi, centre educacional o àmbit laboral. És a partir d´aquesta base que el partit pot organitzar-se i desenvolupar-se.

El Partit Humanista s´organitzarà en tots els nivells d´acord amb aquests criteris, amb la corresponent adequació a les normes legals de cada país.

2. Participació: Membres plens i adherents

Un membre ple és aquell que genuïnament s´interessa pel treball en el partit, coneix i està d´acord amb les seves tesis i bases d´acció política, participa en alguna activitat o funció, i difon les propostes i idees del partit. És un militant que vetlla pel desenvolupament del partit i contribueix al seu finançament aportant la quota anual establerta en cada país.

Un membre adherent no assumeix compromisos, participa ocasionalment i rep informació.

Només els membres plens tenen dret a participar en els processos electorals interns, tant per escollir com per ser escollit, i a participar en les consultes que es facin en el Partit per a la presa de decisions rellevants.

3. Els equips de base

Són l´estructura bàsica del partit. Els seus membres s´apliquen en un front d´acció i operen sobre algun conflicte, en el nivell veïnal o municipal, universitats, àmbits laborals, etc.; i a través d´aquest treball contacten amb la gent, sumen adherents, mobilitzen, aclareixen, debaten, exigeixen a les autoritats i promouen accions concretes. També treballen en funcions necessàries per al conjunt, i s´ocupen d´aconseguir i mantenir el nivell d´adhesions i afiliacions necessàries per sostenir la persona jurídica en el districte en què treballen. En períodes electorals elaboren propostes locals, s´ocupen de la conformació de candidatures i realitzen propaganda partidària.
Aquests equips poden conformar-se a partir de la iniciativa d´una o més persones, per la qual cosa la referència d´aquest equip comença sent qui el va formar, però a partir de’un cert desenvolupament també ha de sotmetre´s a votació l´elecció de l´enllaç d´aquest equip davant altres instàncies del partit.

Si algú posa en marxa diversos equips, o d´un equip original es multipliquen uns altres de nous, possiblement podrà existir certa referenciació d’aquests amb qui va ajudar a posar-los en marxa, però no hi haurà una relació orgànica amb més d´un equip.

Cada equip estarà conformat per un cert nombre de membres plens, que seran aquells afiliats al partit que efectuin l´aportació de la seva quota anual, i els mateixos tindran dret a escollir mitjançant vot directe no només a l´enllaç d´aquest equip, sinó també a les diverses funcions en el nivell nacional i internacional, i decidir també mitjançant el vot sobre temes rellevants per al partit.

Cada equip podrà tenir a més una gran quantitat d´adherents i col·laboradors (afiliats o no), com a conseqüència de la seva permanent acció en el medi, però només els membres plens podran participar en les decisions del partit i en les funcions que s´estimin necessàries.

4. Equip de coordinació nacional

Tindrà al seu càrrec la planificació i l’impuls de les estratègies polítiques nacionals, com així també la coordinació de la realització de les activitats internacionals en cada país. S´ocuparà de donar un marc estratègic comú per a tots els fronts d´acció del partit i generarà àmbits d´intercanvi i coordinació entre ells per potenciar el seu creixement i multiplicació.

Cobrirà totes les funcions en l´àmbit nacional (Secretaria General, Organització, Relacions, Premsa, Capacitació, Difusió, Legals, etc.), amb persones que hagin estat escollides pel vot directe dels membres plens. Per tenir un funcionament més dinàmic serà recomanable que entre totes les funcions hi hagi una tríada de coordinació, que pugui a més resoldre certs temes, sense burocràcies deliberatives. Realitzarà l´anàlisi de la situació nacional i elaborarà posicionaments en aquest nivell.

Administrarà els fons que corresponguin al nivell nacional, d´acord amb prioritats i criteris acordats en el marc d´una planificació general per als dos anys que duri la seva gestió. Informarà àmpliament sobre la destinació d´aquests fons.

Portarà les relacions amb altres partits a l´àmbit nacional, eventuals relacions amb el govern o altres organitzacions. Estarà en permanent contacte amb l´orgànica del partit internacional, per a l´aplicació d´estratègies mundials.

5. Instàncies intermèdies dins d’un país

En principi no es crearan internament altres instàncies organitzatives, ja que tot es planificarà i implementarà a través dels equips de base, en coordinació amb la planificació de l´equip nacional.

Si a causa de requisits legals i divisions administratives de cada país calgués tenir nivells intermedis d´organització (municipals, departamentals, provincials, regionals, estaduales, etc.), aquests nivells intermedis seran, des del punt de vista intern, funcions ad-hoc per donar resposta a aquests particularitats, però no conformaran de per si nivells decisoris.

En cada país es podrà avaluar si, per un gran creixement quantitatiu i geogràfic del partit, es fan necessaris els nivells decisoris intermedis.

6. Orgànica Internacional

El Partit Humanista Internacional estarà constituït amb la forma de Federació de Partits Humanistes. Estarà coordinat per un Equip Internacional, escollit pel vot directe dels membres plens de tots els països membres i s’assegurarà la participació de les minories.

Des d´aquesta orgànica internacional es farà circular la informació a nivell mundial, es promouran campanyes sobre temàtiques mundials, es planificarà el desenvolupament del partit en regions o països on no existeixi, i es podrà definir el suport a algun país en determinades conjuntures. També es realitzarà l´anàlisi de la situació mundial i s´elaboraran posicionaments per a l´àmbit internacional, que en molts casos també serviran als àmbits nacionals.

Independentment dels requisits legals en cada país per a l´obtenció de persona jurídica, es podran incloure en la federació aquells partits nacionals que comptin amb certes condicions mínimes d´organització, que establirà la Junta Promotora.

A més dels partits humanistes nacionals que integrin orgànicament la federació, es donarà especial importància a l´àmbit de la Internacional Humanista, com a espai (no orgànic) de convergència d´altres partits, organitzacions i persones que adhereixin als plantejaments humanistes. Aquest espai de convergència, impulsat des del Partit Humanista Internacional, però obert a una àmplia participació, podrà organitzar fòrums internacionals, trobades i qualsevol tipus d´intercanvis.

7. Enllaç entre els tres nivells

En l´esquema internacional d´una Federació de Partits Humanistes, cada partit nacional serà autònom en la seva planificació nacional, però en coincidència amb una estratègia mundial. I al seu torn l´esquema nacional serà el d´equips de base amb autonomia per a la implementació d´activitats, però coordinant-se en un àmbit i en una planificació nacional.

L´elecció directa de les funcions en els tres nivells, per part dels membres plens, assegurarà que la direcció general sigui la que rebi el suport de la majoria dels membres.

Els partits de cada país estaran articulats amb l´orgànica internacional a través del seu enllaç en l´Orgànica Internacional. Els Equips de Base estaran articulats amb l´Equip Nacional a través de l´enllaç de cada Equip de Base.

8. Finançament

El partit ha de finançar-se per al sosteniment de les seves activitats en tots els seus nivells amb l´aportació de tots els seus membres plens. Per a això es realitzarà una col·lecta anual en què cada membre haurà d´aportar una quantitat d’acord al sou mitjà del país en què viu i queda a càrrec de l´Equip promotor de cada país la determinació d´aquesta quantitat. Els fons reunits es distribuiran entre el nivell de la base, el nivell nacional i el nivell internacional, en una proporció que establirà l´Equip Promotor Mundial.

Per reunir fons per a altres eventualitats, es podran fer en cada lloc campanyes informals, en què també podran participar adherents. En aquests casos en cada lloc s´establirà la quantitat d´aquesta campanya (mai més gran a la de la campanya anual), i els fons s´aplicaran localment.
El pagament de la quota anual serà requisit perquè l´afiliat tingui dret a votar i participar en les decisions del partit.

En aquells països en què el partit percebi fons per part de l´Estat, aquests fons no es destinaran al funcionament intern del partit, per a no crear dependència de l´Estat. En cada país s´avaluarà, d´acord amb la legislació vigent, si tals recursos externs es poden destinar a difusió o a campanyes electorals.

Els Equips Promotors elaboraran els procediments adequats per assegurar el correcte ús dels fons a partir de pressupostos previs i la circulació de la informació del que es fa amb ells, i la informació dels comptes anuals.

9. Fronts i aliances electorals

Serà important per al desenvolupament i posicionament dels Partits Humanistes, enfortir la seva identitat. No obstant això, si en algun cas es considerés la possibilitat de realitzar una aliança electoral, la decisió haurà d´estar subjecta al suport de la majoria dels membres plens, per la qual cosa haurà de ser ratificada en una elecció directa.

De totes maneres, qualsevol aliança electoral sempre haurà d´estar enquadrada dins de certs paràmetres ideològics i de principis afins a l´Humanisme Universalista. Qualsevol excepció a això que pogués afectar el conjunt, podrà ser impugnada pel nivell superior. És a dir que, una aliança municipal, provincial o departamental, amb una força que s´oposa als nostres principis, podrà ser revisada i impugnada per l´Equip Nacional. I el mateix ocorreria amb una aliança en un nivell nacional, que podrà ser avaluada i impugnada per l´Equip Internacional.

10. Candidats electes

Dins de la planificació dels partits, les campanyes electorals cobren vital importància, ja que és a través d´elles com es pot accedir a un major posicionament.

En el cas d´aconseguir que un candidat humanista resulti electe, haurà d´existir un pla acordat prèviament sobre com es treballarà en conjunt al voltant de la gestió d´aquest candidat electe. I tant l´activitat del candidat electe, com l´activitat dels equips que treballin amb ell, hauran de realitzar-se d´acord amb aquest pla, amb la necessària autonomia operativa que es requereix en l´acció quotidiana.

Els Equips Promotors podran avaluar si s´inclou algun requisit d´antiguitat en l´afiliació per poder presentar-se com a candidat en determinats nivells.

El principal interès d´aquests candidats electes haurà de ser el de produir efectes demostració i el de mostrar conductes exemplars, a diferència de la mediocritat i l´oportunisme que regna en la política tradicional.

11. Recomanacions per a la nova etapa  (Aquest paràgraf ja no té vigència)

12. Procediments

Tant per a l´elecció de funcions en diferents nivells del partit, com per a la presa de decisions rellevants que comprometen el conjunt, s´utilitzaran mecanismes de democràcia directa i s’utilitzarà també la tecnologia informàtica en els casos en què es pugui assegurar la viabilitat de participació de tots els membres.

Tots els càrrecs seran electius i renovables. Els Equips Promotors podran avaluar possibles limitacions a la reelecció en els càrrecs. En l´Orgànica Internacional i Nacional, els càrrecs es renovaran cada dos anys, i en els Equips de Base cada any.

Tots els càrrecs seran escollits pel vot directe dels membres plens. L´enllaç d´un Equip de Base serà escollit per tots els membres plens d´aquest equip. Els càrrecs de l´Equip Nacional hauran de ser escollits per tots els membres plens de cada país. Les funcions ad-hoc, necessàries per atendre requeriments legals o electorals de divisions geogràfiques als països, hauran de ser escollides pels membres plens del nivell que correspongui. Els càrrecs de l´Equip Internacional han de ser escollits pels membres plens de tots els països. I hauran d´escollir-se de la mateixa manera els portaveus i candidats per a eleccions de càrrecs públics.

Els Equips Promotors elaboraran els detalls del procediment elctoral per tal d’assegurar la seva transparència, la participació efectiva dels membres plens i la inclusió de les minories en la distribució de càrrecs.

L´armat de l´estructura partidària integral serà des de la base cap amunt i no al revés. Primer s’aniran conformant els Equips promotors de base i després aquests s´aniran articulant fins a conformar els Equips promotors nacionals. Una vegada realitzat això, s´efectuaran les eleccions internes en què s´escolliran tots els càrrecs en tots els nivells.