Documents
Document LC 52 KB

Dimarts, Juny 25, 2024
Administració
® 2024 www.humanistmovement.net

Última actualització: 10:30 - 04/04/2022

LA COMUNITAT
(per al desenvolupament humà)

Antecedents

La Comunitat (per al desenvolupament humà) és un organisme que forma part del Moviment Humanista. Aquest va sorgir el 4 de maig de 1969, en una exposició pública del seu fundador, Silo, coneguda com “La Curació del Sofriment”, en un paratge de la Serralada dels Andes anomenat “Punta de Vacas”, prop de la frontera entre Argentina i Xile.

El Moviment Humanista es basa en el corrent de pensament conegut com Nou Humanisme o Humanisme Universalista. Aquest es troba exposat en l´obra de Silo i en la dels diversos autors que en ella es van inspirar.

Aquest pensament, que implica també un sentiment i una forma de viure, es plasma en múltiples camps del quefer humà i dóna origen a diversos organismes i fronts d´acció. Tots ells s´apliquen en els seus camps específics d´activitat amb un objectiu comú: humanitzar la terra i contribuir així a augmentar la llibertat i la felicitat dels éssers humans. Així mateix tenen en comú la metodologia de la No-violència Activa i la proposta del canvi personal en funció de la transformació social.

Altres organismes sorgits del mateix Moviment Humanista són la Convergència de les Cultures, el Partit Humanista, Món sense Guerres i sense Violència, i el Centre Mundial d´Estudis Humanistes.

La Comunitat (per al desenvolupament humà) va ser creada a mitjans de 1980 com l´organisme social i cultural del Moviment Humanista.

Objectius

Els objectius de La Comunitat (per al desenvolupament humà) són l´estudi, el desenvolupament, la difusió i la instal·lació d´una nova cultura basada en les idees fonamentals de l´Humanisme Universalista.

Aquesta nova cultura serà el correlat d´una configuració de consciència avançada en la qual tot tipus de violència provoqui repugnància. La instal·lació de tal estructuració de consciència no violenta en les societats seria una conquesta cultural profunda. Això aniria més enllà de les idees o de les emocions que feblement es manifesten en les societats actuals, per començar a formar part de l´entramat psicosomàtic i psicosocial de l’ésser humà.

actitud humanista, aspecte essencial d´aquesta nova cultura, fora de tot plantejament teòric, pot ser compresa com “una sensibilitat”, com un emplaçament enfront del món humà en què es reconeix la intenció i la llibertat en altres, i en què s´assumeixen compromisos de lluita no violenta contra la discriminació i la violència.

La Comunitat impulsa projectes per a l´aplicació concreta d´aquesta nova cultura en els diferents àmbits de la vida personal i social.

Aquesta nova cultura es fonamenta en una nova concepció de l’ésser humà de la qual es deriven una escala de valors, una metodologia d´acció i un projecte personal i social

Una escala de valors que té com punts fonamentals els 6 següents:

 • En primer lloc, la ubicació de l’ésser humà com valor i preocupació central, de tal manera que res no estigui per sobre de l’ésser humà, ni que cap ésser humà no estigui per sobre d´un altre.
 • En segon lloc, afirma la igualtat de totes les persones i per tant treballa per la superació de la simple formalitat d´iguals drets davant la llei, per avançar cap a un món d´iguals oportunitats per a tots.
 • En tercer lloc, reconeix la diversitat personal i cultural, i per tant afirma les característiques pròpies de cada poble, tot condemnant tota discriminació que es realitzi en raó de la diferència econòmica, racial, ètnica i cultural.
 • En quart lloc, afavoreix tota tendència al desenvolupament del coneixement per sobre de les limitacions imposades al pensament per prejudicis acceptats com veritats absolutes o immutables.
 • En cinquè lloc, afirma la llibertat d´idees i creences i, finalment;
 • Repudia tota forma de violència, entenent no solament la violència física com únic factor, sinó la violència econòmica, la violència racial, la violència religiosa, la violència moral i psicològica com casos quotidians i arrelats en totes les regions del planeta.

Una metodologia d´acció personal i social basada en la “no-violència activa”. Aquesta metodologia promou una actitud social i personal enfront de la vida, que té com eines principals d´acció conjunta i conducta personal i social:

 • El rebuig i buit a les diferents formes de discriminació i violència.
 • La no-col·laboració amb les pràctiques violentes.
 • La denúncia de tots els fets de violència i discriminació.
 • La desobediència civil enfront de la violència institucionalitzada.
 • L´organització i mobilització social, voluntària i solidària.
 • El suport decidit a tot allò que afavoreixi la no-violència activa.
 • La superació de les arrels de la violència en un mateix, el desenvolupament de les virtuts personals i de les millors i més profundes aspiracions humanes.

Segons aquesta metodologia, l´acció per la transformació social no s´oposa a l´acció per la transformació personal. Per contra, La Comunitat les entén com íntimament vinculades i, per tant, proposa un accionar simultani per superar tant la violència social (externa) com la violència personal (interna).

Un projecte personal i social que tracta de superar la crisi actual de violència, desorientació i falta de sentit que sofreix l´ésser humà. Aquest projecte se sintetitza en l´ideal d´Humanitzar la Terra.


Directrius organitzatives

1 . Aspectes generals

Aquestes directrius tenen per objectiu definir un model organitzatiu acord a la nova etapa que s´inicia i impulsar el creixement de La Comunitat en matèria de membres que participen, acció en el medi, i abast geogràfic i cultural.

La Comunitat (per al desenvolupament humà) és una organització que té caràcter universal, en aquest sentit els seus membres, independentment del lloc on actuen, se senten part d´una mateixa acció mundial humanitzadora que s´expressa de manera diversa però convergent.

Les seves formes de participació són obertes i flexibles. Es tracta d´una organització de base humana en la qual cada persona es fa responsable d´allò que impulsa i construeix.

Les estructures bàsiques i fonamentals de La Comunitat són els “Equips de Base de La Comunitat” que desenvolupen les seves activitats a nivell de barri, familiar, de grup d´amics, escoles, universitats, de ciutat, de manera virtual, per Internet, etc.

Els grups inicials de LC (“grups promotors de LC”) són coordinats en un primer moment per aquella persona que ha promogut la seva posada en marxa i que la desenvolupa seguint els objectius plantejats en els documents i materials oficials de La Comunitat. Aquests “grups promotors” es constitueixen en “Equips de Base de La Comunitat” quan assoleixen un mínim desenvolupament (aproximadament 10 membres plens), permanència (reunions periòdiques), i trien per votació directa un dels seus membres perquè compleixi amb les funcions de coordinació de l´equip i d´enllaç davant “l’Equip de Coordinació” de La Comunitat del país o mundial si no existís el primer.

2 . La coordinació local i mundial

Segons es van desenvolupant aquests “equips de base de LC”, es van presentant necessitats de coordinació amb altres grups de LC que actuen en un mateix país. Quan això succeeix, aquesta coordinació és assumida per un “Equip de Coordinació de País”.

Aquests “equips de coordinació de país” tenen per funció coordinar accions conjuntes (campanyes, fòrums, respostes a situacions en el medi, etc.), coordinar la resposta a necessitats conjuntes, dur endavant les qüestions administratives i legals (si fossin necessàries), triar el seu portaveu i coordinar les relacions amb la premsa i amb altres organitzacions.

Els “equips de coordinació de país” estan integrats per un màxim de 12 persones i un mínim de 4, triats per votació directa dels membres o socis plens.

La coordinació mundial és responsabilitat de l’”Equip de Coordinació Mundial de LC”, integrat per 12 membres, triats per la votació directa dels membres plens de La Comunitat de tot el món, cada dos anys.

La conformació de l´Equip de Coordinació Mundial té en compte la representació de les minories ètniques, culturals i regionals.

L´Equip de Coordinació Mundial té responsabilitats de coordinació general mundial i podrà proposar accions conjuntes de diferents amplitud i abast.

Les tasques de l´Equip de Coordinació Mundial són:

 • Coordinació d´accions conjuntesCoordinació de respostes a necessitats conjuntes
 • Informació mundial als Grups de base (Butlletí mundial)
 • Atendre a la representació i participació de les minories
 • Web oficial (pàgina Web mundial oficial en diferents idiomes en la qual es trobaran els materials oficials, i tota informació mundial necessària)
 • Comunicats mundials oficials
 • Relacions amb altres organitzacions a nivell mundial
 • Admissió d´organitzacions i/o Fronts que, actuant a nivell regional o mundial, desitgin incorporar-se com “adherents” de LC.

Qualsevol proposta o acció que inclogui la modificació dels materials oficials o d´aspectes organitzatius importants de l´organisme, haurà de ser sotmès a la votació directa de tots els seus membres.

Altres nivells de coordinació, com de ciutat o regionals, es formaran transitòriament quan les necessitats ho requereixin (accions conjuntes, fòrums, campanyes, etc.), però no tindran caràcter permanent, com si el tenen els Equips de Coordinació de País i l´Equip de Coordinació Mundial.

Sintetitzant aquest punt, els Equips de Coordinació de País i l´Equip de Coordinació Mundial són òrgans permanents de coordinació, que es trien pel vot directe dels membres plens dels “Equips de Base de LC”, mentre que altres nivells de coordinació (de ciutat o regió) són transitoris i responen a necessitats conjunturals. Per a la conformació dels equips de país i l´equip mundial, no hi haurà possibilitat de reelecció en períodes consecutius.

3 . Els “Equips de Base” de La Comunitat

Quan un grup de persones es reuneix periòdicament entorn dels materials de La Comunitat amb l´objectiu d´organitzar activitats de formació i pràctica de la no-violència, de buit, denúncia i no-col·laboració amb la violència, d´engegar accions exemplars no-violentes, i quan a més els partícips d´aquest grup s´ocupen també de la superació de la seva pròpia violència interna, estem en presència d´una primera organització de base que anomenem “grup promotor de LC “. Les relacions i les conductes personals i de grup d´aquest equip es basen en la Regla d´Or: “Tracta els altres com vols ser tractat”.

Existeixen també grups de LC (per al desenvolupament humà) que desenvolupen les seves activitats de manera virtual aprofitant l´ús de les noves tecnologies via Web i Internet.

Des de la seva formació, els equips o grups de base de LC, impulsen la posada en marxa de tres mecanismes o funcions bàsiques per al seu desenvolupament:

 • creixement: orienta la seva acció cap a altres persones, cap a altres xarxes i organitzacions amb l´objectiu de fer conèixer i implementar en la pràctica els seus plantejaments, propostes i eines.
 • comunicació: manté una fluida comunicació i intercanvi amb altres equips de base i amb altres organitzacions afins als seus objectius.
 • formació: atén a la progressiva formació dels seus membres i els brinda les eines per a la superació de la violència interna i externa. Aquests estudis i pràctiques es troben desenvolupats en els seus materials principals.

Quan aquests “grups promotors de LC” arriben a un mínim desenvolupament (aproximadament 10 membres plens), assoleixen permanència en les seves reunions, i trien per votació directa un dels seus membres perquè compleixi amb les funcions de coordinació de l´equip i d´enllaç davant l’”Equip de Coordinació del país o mundial”, es constitueix un “Equip de Base de LC”. (Ex.: Equip Base de LC “Barri Flores”, EB de LC “No-Violència activa- Bombai”, etc.)

Aquests equips de LC poden generar vincles amb altres grups i organitzacions del seu medi (intercanvi, accions conjuntes i col·laboració), però per cap motiu estableixen una relació orgànica amb cap d´ells.

4 . Funcions conjuntes

Els Equips de Base de LC, així com els Equips de Coordinació de país i mundial podran, si ho consideren necessari, definir algunes funcions que facilitin l´acció conjunta, com ara:

 • Funció del portaveu: responsable de representar La Comunitat en activitats institucionals, davant la premsa i en tota activitat o situació on es necessiti exposar els punts de vista de La Comunitat.
 • Funcions de relacions amb altres organitzacions.
 • Participació de les minories.
 • Funcions legals i jurídiques.
 • Funcions de premsa i difusió.
 • Altres funcions ad-hoc.

Aquestes funcions són triades per votació directa dels membres dels respectius equips (de base, de coordinació de país i el mundial), i tenen una durada de 1 any en el cas dels equips de base, i 2 anys en els equips de coordinació de país i en el mundial. Aquestes funcions són exclusivament de relació amb el medi, de servei al conjunt, no d´orientació, i responen a un mandat amb directrius precises, i poden ser reelegides.

5 . Participació

La participació està oberta a tota persona, sense discriminació de cap mena. Qualsevol persona que coincideixi amb els objectius bàsics de La Comunitat pot integrar-se en l´organització, sumant-se com membre ple o adherent i així col·laborar amb les activitats planificades, participar de les seves reunions de formació i capacitació, i promoure noves accions.

Membres plens: participen en les reunions, aporten en la campanya econòmica anual, impulsen el seu creixement i es capaciten sobre la base dels treballs personals que promou La Comunitat. Són els responsables de triar per vot directe els delegats del seu equip davant els Equips de Coordinació, i els integrants dels Equips de Coordinació de país i mundial. Impulsen també el desenvolupament i la formació de nous Equips de Base sense límit geogràfic.

Membres adherents: reben informació, participen de les seves activitats i col·laboren amb el seu desenvolupament.

Qualsevol front d´acció, grup, organització o agrupació podrà sol·licitar la seva inclusió com “adherent” de La Comunitat que, sense perdre la seva pròpia identitat, manifesta la seva adhesió als principis que inspiren La Comunitat, i manté amb aquesta relacions de mútua col·laboració.

Eventualment i en el cas de membres plens o equips de base que encoratgin propostes, accions o procediments que s´oposin clarament als objectius de l´organisme, La Comunitat podrà llevar el reconeixement com integrants de LC a aquests membres o equips de base.

6 . Materials de referència

Materials oficials:

 • Llibre de La Comunitat (Ed. 2009, actualitzat).
 • Manual de formació personal per a membres del Moviment Humanista. Centre d´Estudis Parc “Punta de Vacas”, 2009.
 • El Document Humanista, Silo (1992).

Materials recomanats:

 • Autoalliberament, Luis A. Ammann. (Ed. 1980, actualitzat en 2004.)
 • Obres Completes, Vol. I i II, Silo. (Ed. Plaza i Valdez, 2002.)

Existeixen també nombroses aportacions que van fent els membres de La Comunitat en el desenvolupament dels seus punts de vista i en la seva aplicació a camps específics, aportacions que van ampliant la bibliografia recomanada.

7 . Economies

La Comunitat es manté ella mateixa amb l´aportació voluntaria dels seus membres. Es realitza una campanya econòmica anual per al sosteniment de les activitats conjuntes on participen tots els membres plens del món. La suma de les col·lectes és definit pels “equips de coordinació de país” i es pren com base un percentatge del sou mitjà del país en qüestió.

La col·lecta es distribueix de manera proporcional entre els equips de base, equips de coordinació de país i l´equip de coordinació mundial segons proporció definida per l´Equip promotor mundial.

Es podran també organitzar col·lectes ocasionals sobre la base de les necessitats que sorgeixin en les quals participaran de forma voluntària els membres plens i adherents de l´organisme. Les sumes d´aquestes col·lectes ocasionals mai no podran superar la suma de la col·lecta anual.

Coherentment amb una organització de base humana, els fons per al seu sosteniment provenen dels seus membres.

8 . Aspectes institucionals

D´acord al grau de desenvolupament i creixement de LC en cada país, i amb la finalitat de facilitar el desenvolupament dels objectius en relació amb el seu medi, els Equips de LC tendeixen a obtenir la seva figura jurídica com “associació civil sense afany de lucre” (o figura similar segons la normativa de cada país).

Els estatuts o cartes organitzatives d´aquestes “associacions civils sense afany de lucre” reflectiran en la pràctica una orgànica, objectius i principis idèntics als plantejats en els materials organitzatius oficials de La Comunitat a nivell mundial.

A nivell mundial, La Comunitat s´organitza com una “Federació Mundial” que agrupa tots els Equips de LC del món:

 


La Comunitat per al desenvolupament humà”

Federació Mundial d´Equips de La Comunitat (per al desenvolupament humà)
-Assoc. Civil sense afany de lucre-